Nyereményjáték - Tondach - GSV Magyarország vezető építőanyag és kerámia forgalmazója
Nyereményjáték – Tondach

A nyerő tetőcserép: Tondach -nyereményjáték

Jelentkezési űrlap

Játékszabályzat

 

 

A Játékosok a Játékban való részvétellel magukra nézve automatikusan kötelezőnek fogadják el a jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) rendelkezéseit.

 

1.        A Játék szervezője

A www.gsv.hu weboldalon (a továbbiakban: Nyereményjáték oldal) szervezett nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a “GSV” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság (cégjegyzékszám: 09-09-001341; székhely: 4034 Debrecen, Vámospércsi u. 37.; a továbbiakban: Szervező).

A Játék lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a GSV Kft. (cégjegyzékszám: 0909001341; székhely: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.) (a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

 

2.        A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság

 

2.1.      A Játékban bármely magyarországi lakó- és/vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy vagy Magyarországon bejegyzett jogi személy (a továbbiakban: Építtető), valamint bármely, építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Kivitelező) (az Építtető és a Kivitelező a továbbiakban együtt: Játékos).

 

2.2.   A Játékban való részvételhez szükséges pályázatokat (a továbbiakban: Pályázat) a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező vagy a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost az adott Játékból kizárhatja.

 

2.3.      A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, valamint a WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő
Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-041706; székhely: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.; a továbbiakban: Wienerberger) munkavállalói, vezető tisztségviselői és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

3.        A Játékban való részvétel feltételei

 

3.1.      A játékban részt vehet az a személy, aki a Szervezőtől 2023.10.01. és 2023.10.31. napja között legalább bruttó 500.000,- Ft összegű vételár (a továbbiakban: Termékvételár) ellenében vásárol Wienerberger által gyártott Tondach kerámiatetőcserepet (a továbbiakban: Termék).

 

3.2.     A jelen pont szerint Termékvételáraknak nem képezi részét a Szervező által felszámított raklap betétdíj, csomagolási díj, útdíj hozzájárulás, daruzási díj, kiszállítás díja, törtfuvardíj, egyéb költség.

 

3.3.    A Játékos legkésőbb 2023.10.31. 23:59-ig, jogosult Pályázatát benyújtani. A Játékos a Pályázat 3.4. pont szerinti benyújtásával elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglaltakat, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

3.4.      A sikeres Pályázathoz az alábbi adatok megadása, dokumentumok feltöltése és beküldése szükséges:

         Játékos adatai [vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, lakcím (irányítószám, település, utca, házszám, emelet/ajtó szám).

           a Játékos részére kiállított, Termékek megvásárlását igazoló számla vagy részszámla;

 

 

3.5.     Számlával kapcsolatos követelmények

 

3.5.1.  A Pályázat benyújtása azon Termékek vonatkozásában lehetséges, amelyeket a 2023.10.01. és 2023.10.31. napja közötti időszakban vásárolnak, azaz a Nyereményjáték alapjául szolgáló számla kelte ebbe az időszakba esik.

 

3.5.2.  A Szervező csak olyan számlamásolatot fogad el,

           amelyet a Szervező bocsátott ki;

           amely olvasható;

           amely a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmi
elemeket tartalmaz;

           amelyen a Termék egyértelműen beazonosítható; valamint

           amelyen a Játékos Pályázat során megadott adataival azonos
adatok szerepelnek.

 

 

3.5.3.  A Játékos a számlát kizárólag úgy jogosult feltölteni, hogy az azokon szereplő adatok átadására, továbbítására megfelelő jogosultsággal rendelkezik. Ha ez nem biztosított, és ebből a Szervezőnek költsége, kára származik, azért a Játékos felelős.

 

3.6.     A Szervező fenntartja magának a jogot a számla valódiságának és eredetének a felülvizsgálatára.

 

3.7.     A Játékos a Pályázat benyújtásával automatikusan részt vesz a Játékban, és bekerül a sorsolásba.

 

3.8.      Egy Játékos a Játékban kizárólag 1 db Pályázattal jogosult részt venni. Egy Ingatlant a Játékban kizárólag 1 db Játékos jelölhet meg.

 

3.9.      Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. A Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja a Játékból.

 

4.        A Játék időtartama

 

A Játék időtartama: 2023.10.01. 00:00 órától 2023.10.31. 23:59 óráig

 

A Pályázat érvényességének feltétele, hogy az a fenti időtartamon belül érkezzen be. A Játék időtartamától eltérő időben benyújtott Pályázattal a Játékban nem lehet részt venni.

 

5.        Nyertesek meghatározása

 

5.1.      A sorsolásra közjegyző jelenlétében, gépi sorsoló program segítségével kerül sor.
A sorsoláson 1 db Játékos a 6.2. pont szerinti főnyereményre (a továbbiakban:
Főnyeremény), tekintetében kerül kisorsolásra.

 

5.2.      A sorsolás időpontja: 2023.11.03. 10 óra

 

5.3.      A sorsolás helyszíne: 4034 Debrecen Vámospércsi út 37. | Gulyás Tüzép

 

5.4.      A sorsolás nem nyilvános.

 

5.5.      A sorsolás alkalmával további
1 db Játékos kerül kisorsolásra tartaléknyertesként a Főnyereményre. A
tartaléknyertesek szabálytalan Pályázat vagy a 6.4. pontban foglaltak esetén, a
sorsolás sorrendjében lépnek az érintett nyertes helyébe.

 

6.        Nyeremények, nyertes Játékos értesítése, Nyeremények átadása

 

6.1.      A Játék Főnyereménye:

      1 db bruttó 500.000,- Ft értékű GSV vásárlási utalvány.

 

 

6.2.     A Szervező a nyertes Játékosokat a Pályázat során megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti a Nyeremény tényéről legkésőbb a sorsolást követő 2  munkanapon belül.

 

6.3.     
A Szervező a Nyeremények átadásának helyével és időpontjával kapcsolatban a 6.2. pont szerinti értesítést követő 15 munkanapon belül egyeztet a nyertes Játékossal. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, valamint a Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem köteles biztosítani.

 

6.4.      Amennyiben (i) a nyertes Játékos kiértesítése, azonosítása vagy esetlegesen személyazonosítása sikertelen, (ii) a Nyeremény átadása a Nyertes játékos részére – a Szervező vagy a Lebonyolító érdekkörén kívül eső okból – meghiúsul, vagy (iii) a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, úgy a Szervező a nyertest jogosult kizárni és a tartaléknyertest értesíteni. A Játékos téves vagy pontatlan adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, valamint a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott Nyeremény átadása, úgy azt a Lebonyolító nem osztja ki.

 

6.5.     Amennyiben a nyertes Játékos részére a Nyeremény átadása – a
Szervező érdekkörén kívül eső okból – meghiúsul, azt a továbbiakban a Szervezőtől
vagy a Lebonyolítótól nem követelheti.

 

7.        Vegyes rendelkezések

 

7.1.      A Szervező fenntartja a jogot, hogy Nyeremények sorsolásának és kiosztásának menetét, illetve a Játék időszakát bármikor megváltoztassa. Amennyiben a Játék során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Játék jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse. A Szervezőt a Játék igénybevételéből vagy a Játékszabályzat módosításából, a Játék felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

 

7.2.      A Szervező a nyertes Játékosok nevét honlapjain, közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, belső közösségi felületén közzé teheti. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes neve jelenik meg.

 

7.3.      A Játékos biztosítja, és kifejezetten elfogadja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Nyeremény átadásáról fotódokumentációt készítsen / készíthessen, és a fényképek – a Nyereményt átvevő személy képmásai – a nyertes Játékos nevével együtt a Szervező honlapjain, közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, belső közösségi felületén közzétételre kerüljön.

 

7.4.      A nyertes Játékosok a Nyeremények átvételével hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a Wienerberger részére átadja a Pályázat során megadott adatokat.

 

7.5.      A Szervező, valamint a Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból és/vagy a Szervező által szervezett más játékokból.

 

7.6.      Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, valamint a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

7.7.      A Pályázat benyújtásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték oldal teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító a jelen pontban írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

 

7.8.  A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező és/vagy a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

7.9.      A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Nyereményjáték oldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve bármely meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Nyereményjáték oldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán, vagy egyéb technikai hiba révén a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

 

7.10. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét a Nyereményjáték oldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

7.11.  A Játék a 4. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervező rajta kívülálló okok miatt képtelen gondoskodni a Játék megfelelő lebonyolításáról.

 

7.12.   A Nyeremények készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, azok a Játékos tulajdonszerzéséig másra át nem ruházhatók.

 

7.13.   A Nyereményjáték oldalon található szöveges, grafikus, képi stb. elemek szerzői jogi védelem alatt állnak. 
A Nyereményjáték oldal tartalmának felhasználása a Szervező előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges.

 

7.14.  A jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései irányadóak.

 

7.15.   A Játék promóciós játéknak minősül, nem terjed ki rá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. év XXXIV. szóló törvény hatálya.

 

 15001