Adatkezelési tájékoztató - GSV Magyarország vezető építőanyag és kerámia forgalmazója
Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

„GSV” Kereskedelmi Kft.

 

A jelen adatkezelési tájékoztatót a „GSV” Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) fogadta el, és helyezte hatályba 2018. május 25. napjával az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet), és különösen annak az átlátható tájékoztatásra vonatkozó intézkedések megtételét előíró 12. cikke rendelkezéseinek történő megfelelés érdekében. A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi, a Rendelet által az adatkezelőktől megkövetelt tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa az érintettek részére, illetve átfogó tájékoztatást nyújtson az Adatkezelő személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységéről.

 

I./ Általános tájékoztatás

 I.1./ Az Adatkezelő:

„GSV” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.

Cégjegyzékszám: 09-09-001341

Adószám: 10677601-2-09

Képviselő: Gulyás János ügyvezető

Telefonszám: +36 52/526-666

E-mail cím: titkarsag@gsv.hu

 

I.2./ Az adatvédelmi tisztségviselő:

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőt nem foglalkoztat, illetve nem alkalmaz.

 

 I./ Az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenység

 

 

I.1./ A személyes adatok kezelésének tervezett célja, a különféle adatkezelések típusai és jogalapja:

 

Adatkezelés típusaKezelt adat kategóriájaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdattárolás időtartamaHozzáférésre jogosult személy, szervezeti egységA kezelt adatokkal rendelkezésre jogosult, illetve azok kezeléséért felelős személy
Ipari kamerás megfigyelésaz érintettről készült mozgókép, fényképaz Adatkezelő székhelye, telephelyei, fióktelepei biztonsága, vagyonvédelmeRendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja: az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükségesa felvétel rögzítésétől számított 3 hónapaz Adatkezelő marketing vezetőjeaz Adatkezelő cégvezetője      és marketing vezetője
Az Adatkezelő partnereivel folytatott telefonos kapcsolattartásaz Adatkezelő partnereivel folytatott telefonbeszélgetés hanganyaga, illetve az azok során esetlegesen rögzített személyes adatokaz Adatkezelő által partnereivel megkötött szerződések teljesítése, a felek közötti gazdasági kapcsolatok fenntartása, fejlesztése, az Adatkezelő ügyfélszolgálati tevékenysége színvonalának folyamatos emelése– Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

– Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja: az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

a felvétel rögzítésétől számított 30 nap

 

az Adatkezelő cégvezetője, illetve kereskedelmi vezetőjeaz Adatkezelő cégvezetője
Az Adatkezelő által megkötött szerződésekben szereplő személyes adatokaz Adatkezelővel szerződő felek képviselőinek, illetve a szerződésben név szerint azonosított személyek személyes adatai (neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme)az Adatkezelő által partnereivel megkötött szerződések teljesítése, a szerződő felek beazonosítása, a vételár kifizetésének biztosítása, a szerződés létrejöttének, érvényességének bizonyítása– Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

– Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja: az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

– Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását adta

a szerződés érvényességének és hatályosságának időtartama, illetve az abból eredő jogok, követelések érvényesítésének elévülési idejének lejártaaz Adatkezelő ügyvezetői által erre írásban feljogosítottakaz Adatkezelő titkárságvezetője
Toborzási tevékenységaz Adatkezelőhöz állásra jelentkező személyek által megadott személyes adatok (pl. név, születési név, születési hely és idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, családi állapot, végzettség, képzettségek, képességek, korábbi foglalkoztatásra vonatkozó adatok, arckép, stb.)az Adatkezelő munkaerőigényeinek megfelelő munkavállalók kiválasztása, illetve a velük történő kapcsolattartás– Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja: az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

– Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását adta

az állásra jelentkező személy hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, de legfeljebb a személyes adatok megadásától számított 90 napaz Adatkezelő személyügyekért felelős vezetője, illetve a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult személy, az Adatkezelő cégvezetője, valamint az Adatkezelő marketing részlegénél és titkárságán foglalkoztatottakaz Adatkezelőnél munkáltatói jogok gyakorlására jogosult személy, az Adatkezelő marketing vezetője és cégvezetője
Munkavállalók foglalkoztatásával összefüggésben kezelt adatokaz Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek által megadott személyes adatok (pl. név, születési név, születési hely és idő, lakcím, TAJ szám, SZAJ szám, személyi igazolvány szám, telefonszám, e-mail cím, családi állapot, családi körülmények, gyermekekre, eltartottakra vonatkozó adatok, végzettség, képzettségek, képességek, munkaalkalmasság, egészségi állapot, korábbi foglalkoztatásra vonatkozó adatok, arckép, munkavállaló jutalmazásával, esetleges szankcionálásával kapcsolatos adatok, foglalkoztatásának időtartama, stb.)az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyekkel a munkaviszony létrehozása, a munkaviszony alapján fennálló nyilvántartási, bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, a munkavállalókkal történő kapcsolattartás, az Adatkezelő munkaszervezetével kapcsolatos intézkedések megvalósítása, a munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése.– Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

– Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja: az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

– Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását adta

az Adatkezelő és a munkavállaló közötti munkaviszony fennállásának időtartama, illetve annak megszűnését követően is az abból eredő iratőrzési, adatszolgáltatási kötelezettség időtartamaaz Adatkezelő telepvezetője, személyügyekért felelős vezetője, valamint annak helyetteseaz Adatkezelőnél munkáltatói jogok gyakorlására jogosult személy, az Adatkezelő cégvezetője és személyügyekért felelős vezetője
Munkavállalók által használt eszközökkel (mobiltelefon, számítógép) összefüggésben tárolt személyes adatoka munkavállalók által használt számítógépeken, mobiltelefonokon, illetve általuk használt egyéb eszközökön tárolt személyes adatok (pl. személyes levelezés, üzenetek, kapcsolati adatok, feljegyzések, hang-, kép-, mozgókép felvételek), illetve az egyes eszközök alapján nyerhető adatok (pl. helymeghatározás).az Adatkezelő munkavállalói munkavégzésének ellenőrzése, az általuk munkavégzésükkel összefüggésben rögzített adatok, a munkavégzés eredményének megőrzése, ellenőrzése, a munkavégzés feltételeinek biztosítása– Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

– Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja: az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

– Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását adta

az adott eszköz munkavállaló általi használatának időtartamaa munkavállalók jogosultak az általuk munkavégzésre használt eszközökön (pl. mobiltelefon, számítógép, laptop) személyes adatokat rögzíteni és tárolni azzal, hogy az eszközök magáncélú használata nem veszélyeztetheti a munkavállaló munkaviszonyból eredő kötelezettségeinek teljesítését, valamint az Adatkezelő, mint munkáltató jogos gazdasági érdekeit. A munkavállalók hivatkozott eszközökön őrzött saját személyes adataik elkülönítése és megóvása érdekében szükséges intézkedéseket kötelesek megtenni. A hivatkozott személyes adatokhoz főszabály szerint kizárólag a munkavállaló jogosult hozzáférni, azokkal rendelkezni, kivéve amennyiben az az Adatkezelő jogos gazdasági, illetve munkaviszonyból eredő érdekei miatt szükséges.az Adatkezelő cégvezetője
Munkavállalók által használt gépjárművek helymeghatározásaAdatkezelő munkavállalói által használat gépjárművek mozgására, helymeghatározására vonatkozó adatokaz Adatkezelő járműveinek nyomon követése, lopás elleni védelmük, a munkafolyamatok, munkavégzés ellenőrzése– Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja: az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükségesaz adatok rögzítésétől számított 3 évigaz Adatkezelő szállításvezetői, illetve logisztikai feladatokkal megbízott munkavállalóiaz Adatkezelő szállításvezetői feladatokkal megbízott munkavállalója
Munkavállalók helymeghatározásamunkaidőn belül a munkavállalók helyzetének meghatározása az Adatkezelőnél alkalmazott beléptetőrendszer segítségévela munkavállalók munkaidejének, pihenő idejének nyilvántartása– Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

– Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja: az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

az Adatkezelő és a munkavállaló közötti munkaviszony fennállásának időtartamaaz Adatkezelő adatrögzítési feladatokkal megbízott, illetve személyügyi területen foglalkoztatott munkavállalóiaz Adatkezelő cégvezetője, személyügyekért felelős, valamint az adatrögzítési feladatokért felelős vezetője
Hírlevél küldése elektronikus útona hírlevél címzettjeinek elektronikus levélcímea hírlevél iránt érdeklődők folyamatos tájékoztatása az Adatkezelő értékesítési tevékenységével kapcsolatos aktualitásairól, akciókról, fejleményekrőlRendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását adtaaz érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáigaz Adatkezelő marketing részlegénél, illetve az Adatkezelőnél értékesítői munkakörben foglalkoztatott munkavállalókaz Adatkezelő marketing vezetője és kereskedelmi vezetője
GSV MAGAZIN című kiadvány terjesztésével kapcsolatos adatgyűjtésa magazint igénylő olvasó lakcíme (mint a magazin kézbesítési címe)az Adatkezelő által kiadott GSV Magazin terjesztése, a magazint igénylők részére történő kézbesítéseRendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását adtaaz érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáigaz Adatkezelő marketing részlegénél és titkárságán foglalkoztatott munkavállalókaz Adatkezelő marketing vezetője és titkárság vezetője

 

Írásos árajánlatok küldése érdekében folytatott adatgyűjtésaz árajánlat címzettjének elektronikus levélcímeaz Adatkezelő árajánlatának megküldése az árajánlatot kérő személyek részéreRendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását adtaaz érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáigaz Adatkezelőnél értékesítő munkakörben foglalkoztatott munkavállalókaz Adatkezelő kereskedelmi vezetője
Nyereményjátékok lebonyolításával kapcsolatos adatgyűjtésa nyereményjátékban résztvevő személy neve, lakcíme, e-mail, illetve telefonos elérhetősége, a róla készült fényképnyereményjáték szervezése, a nyertesek értesítése, a nyereményjátékban résztvevőkkel történő kapcsolattartás, a nyeremények ünnepélyes átadásának megszervezése, dokumentálása, arról fényképes beszámoló készítéseRendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását adtaaz érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáigaz Adatkezelő marketing részlegénél foglalkoztatott munkavállalókaz Adatkezelő marketing vezetője
Referencia fényképek gyűjtése és közzétételeaz Adatkezelő által forgalmazott építőanyagok felhasználásával készült, vagy felújított épületekről, épületrészekről készült fényképaz Adatkezelő által forgalmazott építőanyagok, illetve az azok használatában rejlő lehetőségek széles körű ismertetéseRendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását adtaaz érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáigaz Adatkezelő marketing részlegénél foglalkoztatott munkavállalókaz Adatkezelő marketing vezetője

 

I.4./ A Rendelet 13. cikk (1) bekezdése szerinti további tájékoztatás:

 

 

Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani az általa kezelt személyes adatokat.

 

Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem alkalmaz.

 

II./ Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogaival kapcsolatos tájékoztatás

 

II.1./ Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulása, a hozzájárulás visszavonása

 

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti e rendeletet, kötelező erővel nem bír.

 

Az Adatkezelő a vele történő szerződéskötés kapcsán a szerződés megkötését az érintett Adatkezelő által igényelt mértékű, terjedelmű adatszolgáltatásához, vagyis az Adatkezelő által meghatározott személyes adatok megadásához kötheti, melynek elmaradása esetén jogosult a szerződés megkötését megtagadni.

 

Amennyiben a személyes adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, úgy tehát az érintett az adatszolgáltatást megtagadhatja, ebben az esetben azonban az Adatkezelő jogosult a szerződéskötést megtagadni.

 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásához való jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

II.2./ Az érintettek hozzáférési joga

 

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek arról, hogy az Adatkezelő milyen adatokat, milyen célra, mennyi ideig kezel, azokat kinek a részére adja át, valamint hogy honnan származnak az általa kezelt adatok.

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért másolatokért az Adatkezelő az első kérés teljesítése kapcsán díjazást, költségtérítést nem igényel, amennyiben azonban az érintett olyan adatok kiadását kéri az Adatkezelőtől, melyeket az Adatkezelő már a rendelkezésére bocsátott, úgy az Adatkezelő a kérés teljesítését 5.000,- Ft + Áfa összegű költségtérítés fizetésétől teheti függővé (az iratanyag terjedelmétől függetlenül).

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

II.3./ Helyesbítéshez, és az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintettek kérhetik személyes adataik helyesbítését, vagy kezelésük korlátozását.

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

II.4./ Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, feltéve, hogy az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy azon alapul, hogy az szerződés teljesítése érdekében szükséges.

 

II.5./ A törléshez (elfeledéshez) való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;

 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

 II.6./ A tiltakozáshoz való jog

 

 Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen (amennyiben az az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése érdekében, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 II.7./ Az érintettek jogainak gyakorlása, panasz, jogorvoslat

 

 

Az érintett hozzáférési jogainak gyakorlásával (továbbá az adatainak kiadásával, módosításával, törlésével stb.) kapcsolatos kérelmeit az Adatkezelő ügyvezetőihez, az Adatkezelő székhelyére címzett postai levélben kérheti, mely alapján az Adatkezelő ügyvezetői, vagy általuk megbízott munkavállalója a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet arról, hogy az Adatkezelő milyen intézkedéseket tett a kérelem alapján.

 Amennyiben az érintettet az Adatkezelő adatkezelésével összefüggésben jogsérelem éri, úgy joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,

Web: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: 1/391-1440

 

Az érintett továbbá az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait polgári peres úton.

III./ Az Adatkezelő intézkedései az adatvédelem, adatbiztonság körében

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan személyt, akinek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, melyben világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az ügyben további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, valamint az Adatkezelő által az incidens orvoslása érdekében tett vagy tervezett intézkedéseket.

 

A jelen tájékoztatóban foglaltakra, illetve az Adatkezelő adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos eljárására egyebekben értelemszerűen a Rendelet rendelkezései az irányadóak. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítsa és az érintetteket arról értesítse.


Hatályos: 2018. május 25. napjától

 

„GSV” Kft.

 Gulyás János ügyvezető