menü

A GSV Kft. játék- és adatvédelmi szabályzata

A GSV Kft. játék- és adatvédelmi szabályzata

A játékos önkéntesen, feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen szabályzattal bekért, a játék során általa megadott személyes adatai a szervezet adatbázisába kerüljenek, és azokat a szervező a játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa.
Az adatok feldolgozását a szervező végzi. A szervező a játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.


Részvételi feltételek

A kuponakcióban való részvétel és a kupon beváltási feltételei az alábbiak:

A kuponakció szervezője a GSV Kft. (Gulyás Tüzép) (székhely: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 37. „Szervező”).

A felhasználók egyidejűleg kifejezetten elfogadják, hogy a kupon beváltásakor megadják e-mail címüket, melyre rendszeresen marketing tartalmú célzott üzenetet kaphatnak a GSV Kft.-től.

1. Kuponakció leírása:

A Szervező honlapján, illetve a GSV Magazin hasábjain található kedvezményre jogosító termékkuponok közül választhat. Többfajta kupont is választhat, de mindegyikből csak egy-egy darabot egy alkalommal. A kuponokat a GSV Magazinból kivágva válthatja be, illetve a GSV Kft. honlapjáról letöltve, fekete-fehér vagy színes nyomtatott formában. A kuponok, a rajtuk szereplő érvényességi idő alatt beválthatóak a GSV Kft. (Gulyás Tüzép) áruházában az aktuálisan rendelkezésre álló, a kuponon feltüntetett termékekre az áruház kínálatnak megfelelően, a készlet erejéig. A felhasználók minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen szabályzatot.

A kuponakcióban való részvétel, a felhasználó fél részéről nyilatkozattételnek minősül arra nézve, hogy a kuponokat kizárólag saját felelősségükre használják. A szervező minden, a kuponok birtoklásával kapcsolatos vita esetére nézve a felelősségét teljes egészében kizárja.

A kupon a rajta szereplő érvényességi időtartam alatt és feltételek szerint váltható be. Vásárlás előtt be kell mutatni eladó kollégáinknak, majd a kupont a pénztárosnak kell átadni.

A kupon egy alkalommal és egy tranzakcióhoz használható fel. A kupon készpénzre nem váltható, értékéből készpénz vissza nem adható. A kupon a feltüntetett terméken kívül más termék vásárlására nem használható fel. A kuponon szereplő kedvezmény a beváltás helyén aktuálisan rendelkezésre álló termékekre érvényesíthető. Egy tranzakció alkalmával egy kupon használható fel. A Kupon más, kedvezményre jogosító kuponnal illetve más kedvezménnyel együtt nem érvényes. A kupon minden típusú sokszorosítása tilos. Sérült, hamis, módosított kupont nem áll módunkban elfogadni. Termékreklamáció esetén kérjük a vásárlást igazoló számlát felmutatni.

A jelen kupon beváltási szabályzat általános, minden kuponra vonatkozó tájékoztató leírás, azzal, hogy az adott kuponra vonatkozó pontos beváltási feltételek mindig az adott kuponon kerül feltüntetésre. Amennyiben a jelen szabályzat és a kuponon feltüntetett beváltási feltétel között eltérés adódik, akkor az utóbbi tekintendő irányadónak.

A kupon akció szervezője fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyről haladéktalanul értesíti a résztvevőket.

2. Résztvevők:

A kuponakcióban bármely valós, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy részt vehet, aki letölti és kinyomtatja a GSV Kft. honlapján található aktuális kupont (kuponokat). Illetve kivágja a GSV Magazin hasábjain megjelenő kupont (kuponokat).

3. Adatkezelési Szabályzat

A GSV Kereskedelmi Kft.-nek, adatgyűjtésre és adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési szabályzata. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott nyilvántartási számok:

Marketing célú adatkezelés - 40897.

Weboldal üzemeltetése - 40899.

Hírlevél küldés – 40898.

A GSV Kereskedelmi Kft. (SZÉKHELY: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.,) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében a személyes adatok kezelésének szabályait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.), valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, és az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok előírásainak-, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlat szem előtt tartásával az alábbiak szerint állapítja meg.

A GSV Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) a jelen szabályzatban határozza meg a vásárlók által megadott, vagy egyéb tevékenysége során, így például nyereményjáték szervezése során, jogszerűen tudomására hozott személyes adatoknak kezelésével, védelmével kapcsolatos elveit és gyakorlatát. Ön a jelen szabályzatban foglalt feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen. Az érintettek Adatkezelőnél már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja az esetleges későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával.

Az adatkezelés megnevezése: Bármely regisztráció során az adatszolgáltatás mindig önkéntes, a vásárló szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért adatokat. Adatkezelés a regisztrált személyek esetében csak a jelen szabályzat alapján történő megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásuk alapján történik.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

Tájékoztatás, hozzájárulás: A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az érintett előzetes és megfelelő tájékoztatására a megadott személyes adatok kezelése vonatkozásában, valamint a tájékoztatáson alapuló, az adatkezeléséhez történő előzetes, egyértelmű, és kifejezett hozzájárulása beszerzésére. A tájékoztatás kiterjed az adatszolgáltatás önkéntes jellegének, a kezelendő adatok körének, az adatkezelés céljának, időtartamának, az adatkezelő személyének, valamint az esetleges adatfeldolgozó személyének közlésére.

A regisztrálók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: Személyes adataik kezeléséről a látogatók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az Érintettnek az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelmet elektronikus levélben az marketing@gsv.hu címre kell eljuttatni. Az érintett tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol. Az érintett jogosult kérni személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) az Adatkezelő marketing@gsv.hu elektronikus címén vagy személyesen az Adatkezelő székhelyén. Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. Az érintett jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A törlés az Adatkezelő marketing@gsv.hu elektronikus címen vagy postai úton a GSV Kft., Marketing Osztály, 4034 Debrecen, Vámospércsi út 37. postacímen kérhető. Az érintett bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli az érintettet a nyilvántartásából, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet. Az érintett jogorvoslattal élhet a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén. Az a regisztrált, aki úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, polgári bírósághoz fordulhat, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza. Az Adatkezelő személyes adatokat egyéb, ez irányú felhatalmazás hiányában, az érintett személy előzetes és tájékozott hozzájárulása nélkül harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. A GSV Kereskedelmi Kft. együttműködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal. Az Adatkezelő elektronikus hírlevelet vagy mobiltelefonra szöveges üzenetet kizárólag az igénylő megfelelő tájékoztatás birtokában történő, önkéntes, előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása esetén küld az igénylő által a regisztráció során megadott elektronikus levélcímre vagy mobiltelefonszámra.

Adatbiztonság: Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az adatok tárolása magyarországi szerveren történik.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy valamely felhasználó az Avtv. rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az érintett regisztrációját törölni.

Az adatvédelmi szabályzat hatálya, módosítása: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre és valamennyi, az Adatkezelő által tevékenysége során megszerzett és kezelt adatra. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot a látogatók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatályba lépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Jelen adatvédelmi szabályzat 2012. január 1-én lép hatályba.

Széchenyi 2020 - tovább a pályázat aloldalra